Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij
Strona główna OfertaStudia podyplomowe i MBA Finansista filarem sukcesu firmy - studia podyplomowe dla pr...

Finansista filarem sukcesu firmy - studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw

  • O projekcie
  • Oferta
  • Rekrutacja
  • Kontakt

Dziękujemy za udział w studiach podyplomowych w ramach projektu "Finansista filarem sukcesu firmy"!

Informujemy, iż projekt został zakończony z dniem 31-go grudnia 2013r.
 


Przedmiotem projektu są studia podyplomowe skierowane do pracowników i przedsiębiorców prowadzone przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu.
 

Studia w cenie 825 zł
 

Realizowane będą kierunki:
w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (zajęcia odbywać się będą w Łodzi):
1. Rachunkowość Zarządcza
2. Audyt i Kontrola Wewnętrzna
3. Analiza Finansowa
 

w Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie:
1. Audyt i Kontrola Wewnętrzna
2. Analiza Finansowa

W projekcie mogą wziąć udział osoby z wykształceniem finansowym (posiadające wykształcenie o profilu finansowym, tj. ukończyły studia wyższe I lub II stopnia lub studia podyplomowe podczas, których realizowany był przedmiot Rachunkowość w wymiarze minimum 40 godz.), które tworzą kadrę menadżerską średniego i wyższego szczebla, bądź są specjalistami wspierającymi kadrę menadżerską oraz są zainteresowane specjalizacją w konkretnej dziedzinie finansów.


Uczestnikami projektu mogą być:
• pracownicy* przedsiębiorstw zatrudnieni na umowę o pracę
• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na terenie RP,


posiadający wykształcenie wyższe finansowe (posiadające wykształcenie o profilu finansowym, tj. ukończyły studia wyższe I lub II stopnia lub studia podyplomowe podczas, których realizowany był przedmiot Rachunkowość w wymiarze minimum 40 godz.), co najmniej I stopnia bądź ukończyły studia podyplomowe z zakresu finansów.
 

Koszt studiów
 

Opłata za studia wynosi 825 zł, co stanowi 20% całkowitych kosztów studiów.
W czasie zajęć słuchacze mają zapewniony catering.
Dla osób zainteresowanych możliwość rezerwacji noclegu w hotelu w mieście w którym odbywają się studia podyplomowe.

*Definicja pracownika:
• osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę
• Właściciele – kierownicy
• Partnerzy (wspólnicy) prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe, o ile nie można ich zaliczyć do przedsiębiorców.

 

Dziękujemy za udział w studiach podyplomowych w ramach projektu "Finansista filarem sukcesu firmy"!

 

Informujemy, iż projekt został zakończony z dniem 31-go grudnia 2013r.Celem projektu jest zwiększenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu finansów pracowników i przedsiębiorców z branży finansowej oraz podniesienie ich kwalifikacji zarządczych poprzez udział w studiach podyplomowych.

Programy studiów mają charakter praktyczny i są opracowane przez ekspertów życia gospodarczego oraz doświadczonych pracowników naukowych. Kadrę dydaktyczną będą tworzyli specjaliści praktycy z zakresu finansów z doświadczeniem dydaktycznym, którzy zajmują się danym zagadnieniem w pracy zawodowej.

Program każdych studiów obejmuje 182 godz. i będzie realizowany podczas zjazdów, odbywających się raz lub dwa razy w miesiącu, w godz. 16:00-21:00 piątek lub/oraz soboty i niedziele w godz. 9:00-16:00.

Zajęcia będą odbywały się w budynkach WSB oraz w wynajmowanych salach w mieście, w którym realizowane będą studia podyplomowe (Szczecin i Łódź). Podczas zjazdów każdy słuchacz otrzyma komplet materiałów dydaktycznych. Słuchacze będą mieli również dostęp do biblioteki i czytelni oraz wewnętrznego serwisu internetowego Extranet.

Na zakończenie studiów, po zaliczeniu egzaminu końcowego, słuchacze otrzymają świadectwo studiów podyplomowych.


Kierunki studiów podyplomowych:

w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (zajęcia odbywać się będą w Łodzi)
1. Rachunkowość Zarządcza
2. Audyt i Kontrola Wewnętrzna
3. Analiza Finansowa


na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie:
1. Audyt i Kontrola Wewnętrzna
2. Analiza Finansowa
 

 

 

Dziękujemy za udział w studiach podyplomowych w ramach projektu "Finansista filarem sukcesu firmy"!

 

Informujemy, iż projekt został zakończony z dniem 31-go grudnia 2013r.

 

Rekrutacja odbywa się do wyczerpania wolnych miejsc. Informacja o otwarciu, procesie naboru i jego zamknięciu będzie aktualizowana na stronie www.


O przyjęciu na studia decyduje kolejność przesłania kwestionariusza osobowego, następnie pozytywny wynik (min. 70% poprawnych odpowiedzi) z testu aplikacyjnego obejmującego podstawowe zagadnienia z zakresu: m.in. rachunkowości oraz dostarczenie kompletu dokumentów w określonym terminie, jak również wniesienie opłaty. W ciągu całego okresu realizacji projektu uczestnik może podjąć studia tylko na jednym z kierunków w ramach niniejszego projektu.


Test rekrutacyjny składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru (rekrutacja w Szczecinie) oraz z 40 pytań jednokrotnego wyboru (rekrutajca w Łodzi). Aby wynik test był pozytywny należy mieć 70% poprawnych odpowiedzi.


Osoby, które zapisały się na studia podyplomowe są uczestnikami projektu w momencie podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie. Deklaracja przekazana zostanie na pierwszych zajęciach studiów podyplomowych.


Zasady rekrutacji do pobrania tutaj


Procedura rekrutacji


1. Kandydat na studia podyplomowe wypełnia odpowiedni kwestionariusz osobowy (tabela poniżej) i przesyła go mailem na adres wybranego wydziału WSB (zakładka kontakt)
2. Do kwestionariusza należy dołączyć zeskanowaną pierwszą stronę KRS lub wygenerowaną ewidencję działalności gospodarczej poprzez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, w której zatrudniony jest kandydat na studia. Niekompletne kwestionariusze nie będą rozpatrywane.
3. Kandydaci na studia podyplomowe przystępują do testu aplikacyjnego obejmującego podstawowe zagadnienia z rachunkowości finansowej. Aby test był zaliczony pozytywnie należy mieć 70% poprawnych odpowiedzi. W razie otrzymania negatywnego wyniku testu aplikacyjnego, możliwe jest powtórne podejście do jego zaliczenia, pod warunkiem, że nie zostanie zamknięta lista słuchaczy na danym kierunku stuidów podyplomowych.
4. W przypadku poztywnie zaliczonego testu aplikacyjnego Pracownik WSB przesyła drogą mailową dokumenty rekrutacyjne.
5. Otrzymane dokumenty należy wydrukować, wypełnić i podpisać (umowę szkoleniową
6. w dwóch egzemplarzach), oraz przygotować pozostałe dokumenty opisane w tabeli
7. Opłatę w wysokości 825 zł należy wpłacić wyłącznie na konto numer 43 1750 1019 0000 0000 1264 7484. Wpłatę należy wykonać z rachunku bankowego, którego dane nadawcy odpowiadać będą danym wskazanym jako dane kandydata natomiast w przypadku osób samozatrudnionych z rachunku firmy, której właścicielem jest kandydat. Kserokopię dowodu wpłaty/ przelewu należy dołączyć do dokumentacji. W tytule przelewu wpisać należy „FINANSISTA” oraz lokalizację wydziału danej WSB (Poznań lub Szczecin)
8. Podpisane dokumenty oraz dowód wpłaty należy przekazać pocztą lub osobiście w danym wydziale WSB.
9. Kandydaci, którzy spełnią wszystkie warunki i zostaną wpisani na listę uczestników, otrzymają potwierdzenie e-mailem w ciągu 3 dni roboczych od wpłynięcia kompletu dokumentów do WSB.


UWAGA! Prosimy o uważne przygotowanie dokumentów – dokumenty niekompletne lub niepodpisane nie będą rozpatrywane. WSB nie odsyła przesłanych dokumentów.


Wysyłka kwestionariusza będzie jednoznaczna z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.


Osoby, które dokonają opłaty za studia, a które nie zakwalifikują się do uczestnictwa w projekcie, otrzymają wpłacone środki, a poniższa umowa nie zostanie zawarta.


Rerkutacja prowadzona przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu,
zajęcia odbywać się będą w siedzibie w Łodzi.
 

l.p Dla pracowników przedsiębiorstw Dla osób samozatrudnionych
1

Kwestionariusz osobowy - Łódź

Kwestionariusz osobowy - Szczecin

(do pobrania i wysłania mailem do WSB)

Kwestionariusz osobowy - Łódź

Kwestionariusz osobowy - Szczecin

(do pobrania i wysłania mailem do WSB)

2 Umowa szkoleniowa  Umowa szkolniowa
3 Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe(podpis uczestnika)
4 Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych(podpis uczestnika)
5 Zaświadczenie o zatrudnieniu w przedsiębiorstwie
(podpis pracodawcy)
Kserokopia aktualnego (nie starszego niż 3 miesiące) wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej/ KRS Uczestnika bądź wygenerowana ewidencja działalności gospodarczej poprzez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej
6 Kserokopia dowodu wpłaty/ przelewu opłaty za studia
7 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
(uczestnik parafuje wszystkie strony formularza, wypełnia części: B, C, D, wykreśla wszystkie pola do wypełnienia w części E i składa podpis w części E)
8 - Oświadczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą o niespełnianiu przesłanek wykluczających z ubiegania się o wsparcie
(podpis uczestnika)
9 - Kserokopie sprawozdań finansowych za 3 ostatnie zamknięte lata obrotowe (jeśli podmiot jest zobowiązany do tworzenia sprawozdań), potwierdzone za zgodność z oryginałem przez właściciela firmy
10 Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplement lub ksero z indeksu potwierdzające minimum 40 godz. z zakresu rachunkowości. W razie ukończenia studiów podyplomowych z zakresu finansów należy dołączyć kopię świadectwa tych studiów.
11 Zdjęcie legitymacyjne

Podanie o zwrot wkładu własnego - do pobrania tutaj

Dokumenty rekrutacyjne zostaną zamieszczone w dniu rozpoczęcia rekrutacji. Kwestionariusz proszę drukować w orientacji poziomej.


UWAGA: Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (samozatrudnieni), zainteresowane udziałem w III edycji studiów podyplomowych, będą zobowiązane do wpisania w kwestionariuszu osobowym numeru klasy PKD zgodnego z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 24.12.2007 w sprawie PKD (Dz.U. Nr 251, poza. 1885) i uzupełnionego o skrótowe oznaczenie: „/07”. Tym samym aktualny zapis klasy PKD przyjmie schemat: „XX.XX/07”. Dla ułatwienia lista klas zapisana w aktualnym schemacie została umieszczona pod adresem www.efs.pl/pomocnik.
Osoby, które posiadają kody PKD zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 20.01.2004 w sprawie PKD (Dz.U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727), w stosunku do których nie zostało dokonane przekwalifikowanie wg PKD 2007, powinny złożyć stosowny wniosek o aktualizację numeru PKD do organów prowadzących ewidencję działalności podmiotów gospodarczych.
UWAGA! Kwestionariusz osobowy uniemożliwia wprowadzenie zapisu innego niż PKD 2007, dlatego też osoby, które nie dokonają właściwego wpisu, nie będą w stanie przystąpić do rekrutacji.


 

Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych w Łodzi Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Studia Podyplomowe Łódź
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 61/63 IIp (budynek Wiwa naprzeciwko Hotelu Mazowieckiego), 90-558 Łódź
tel./fax 42 232 79 79

Adres do wysyłki dokumentów:
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 61-/63 IIp, 90-558 Łódź
e-mail: rekrutacja-EFS@wsb.lodz.pl (w tytule e-maila wpisać: nazwa kierunku, Łódź)


Wydział Ekonomiczny w Szczecinie WSB w Poznaniu
Biuro Rekrutacji, ul. Wojska Polskiego 128,
tel. 91 422 58 58
e-mail: rekrutacjaefs@wsb.szczecin.pl (w tytule e-maila wpisać: nazwa kierunku, nazwa miasta)

Adres do wysyłki dokumentów:
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
ul. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin
z dopiskiem Biuro Rekrutacji.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl