Wybierz WSB w swoim mieście

Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ŚRODOWISKA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - wsparcie rozwoju specjalistycznych kompetencji osób mających największy wpływ na kształtowanie środowiska.

Projekt pn.:

 

Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ŚRODOWISKA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - wsparcie rozwoju specjalistycznych kompetencji osób mających największy wpływ na kształtowanie środowiska

 

realizowany jest przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu, na Wydziale Finansów i Bankowości w Poznaniu oraz na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie w ramach Programu 5.5 Międzydziedzinowe: Edukacja ekologiczna Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

W ramach projektu realizowane będą dwie edycje (jedna z Poznaniu i jedna w Chorzowie) studiów podyplomowych na kierunku "Zarządzanie zasobami środowiska dla zrownoważonego rozwoju".

 

Projekt trwa od 1 października 2016r. do 31 grudnia 2017r., a studia rozpoczynają się 8 kwietnia 2017r.

 

Rekrutacja zamknięta

Celem głównym projektu jest:

Podniesienie poziomu specjalistycznych kompetencji z zakresu najnowszych rozwiązań dotyczących ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju u 50 osób (kobiet i mężczyzn) z grupy mającej największy wpływ na kształtowanie środowiska, poprzez ich udział w dwusemestralnych studiach podyplomowych o kierunku "Zarządzanie zasobami środowiska dla zrównoważonego rozwoju", w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na wydziałach w Poznaniu i Chorzowie, do 31 XII 2017r.

Cele szczegółowe projektu to:

 1. Zachęcenie min.50 osób (kobiet i mężczyzn) z grup o największym wpływie na kształtowanie środowiska oraz świadomości ekologicznej mieszkańców do uczestnictwa w działaniach podnoszących wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami środowiska.
 2. Objęcie studiami podyplomowymi z zakresu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju min. 50 osób (kobiet i mężczyzn).
 3. Realizacja 180 godzin dydaktycznych dla każdej z grup, obejmujących przekazanie najnowszej wiedzy z zakresu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju zgodnie z opracowanym programem studiów podyplomowych.
 4. Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej min. 50 osób (kobiet i mężczyzn) z grupy mającej największy wpływ na kształtowanie środowiska, co przełoży się na podnoszenie tej świadomości w szerszych kręgach społeczeństwa.
 5. Wsparcie uczestników studiów podyplomowych w nawiązaniu kontaktów pomiędzy nimi, jako przedstawicielami środowisk reprezentowanych przez słuchaczy, co umożliwi ich współpracę w przyszłości.
 6. Weryfikacja programu studiów "Zarządzanie zasobami środowiska dla zrównoważonego rozwoju" pod kątem jak najlepszego dostosowania go do potrzeb osób mających największy wpływ na kształtowanie środowiska i świadomości ekologicznej mieszkańców, szczególnie woj. wielkopolskiego i śląskiego.

 

W ramach projektu realizowane będą dwie edycje studiów podyplomowych na kierunku "Zarządzanie zasobami środowiska dla zrownoważonego rozwoju":

 • 1 edycja na Wydziale Finansów i Bankowości WSB w Poznaniu,
 • 1 edycja na Wydziale Zamiejscowym WSB w Chorzowie.

 

W studiach podyplomowych w ramach projektu mogą uczestniczyć:

 • Pracownicy przedsiębiorstw/instytucji związani z ochroną środowiska,
 • Edukatorzy ekologiczni,
 • Przedstawiciele samorządów lokalnych

o silnej motywacji do podniesienia poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnej do wpływu na kształtowanie środowiska oraz świadomości ekologicznej innych osób (stwierdzona w rozmowach rekrutacyjnych do projektu).

 

Dzięki uczestnictwu w studiach Absolwent:

 • stanie się wysokiej klasy specjalistą, przygotowanym teoretycznie i praktyczne w zakresie ochrony i zarządzania zasobami środowiska oraz zrównoważonego rozwoju,  racjonalnego gospodarowania jego zasobami oraz zarządzana środowiskiem,
 • uzyska interdyscyplinarne kwalifikacje, które umożliwią rozwijanie umiejętności w zakresie odpowiedzialnej i kreatywnej pracy indywidualnej i zespołowej, w powiązaniu z odpowiednimi dla kierunku studiów kompetencjami osobistymi i społecznymi (etyczno-zawodowymi),
 • otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącym prowadzenia studiów podyplomowych przez wyższe uczelnie.

 

Organizacja studiów:

 • 180 godzin dydaktycznych zajęć,
 • zaliczenia w formie testów,
 • studia trwają od kwietnia do grudnia 2017r. (z przerwą wakacyjną),
 • 13 zjazdów, raz - dwa razy w miesiącu, w weekendy (soboty i niedziele w  godz. 9:00 -16:00),
 • zajęcia realizowane są zgodnie z góry ustalonym programem, pobierz harmonogram CHORZÓW
 • cena studiów dla 1 słuchacza: 1 886,00 zł, dzięki dofinansowaniu z NFOŚiGW to 30% pełnej ceny studiów

 

Ramowy program studiów:

 1. Podstawy rozwoju zrównoważonego
 2. Prawo ochrony środowiska
 3. Zarządzanie środowiskiem w jednostkach samorządu terytorialnego
 4. Zarządzanie środowiskiem w organizacjach gospodarczych
 5. Uwarunkowania finansowe w ochronie środowiska
 6. Programy UE a zasady formułowania projektów dotyczących przedsięwzięć proekologicznych
 7. Opracowania niezbędne do przygotowania projektu
 8. Zarządzanie realizacją projektów
 9. Procedura ocen oddziaływania na środowisko
 10. Technologie i systemy przyjazne środowisku
 11. Technologie zbierania danych środowiskowych
 12. Mediacje w zakresie  rozwiązywania konfliktów społecznych na tle ochrony środowiska
 13. Zarządzanie obszarami przyrodniczo cennymi oraz gospodarowanie na obszarach chronionych
 14. Prawne i ekonomiczne instrumenty systemowego zarządzania jakością środowiska
 15. System Zarządzania Środowiskowego

 

 

Rekrutacja zamknięta

 • Pracownicy przedsiębiorstw/instytucji związani z ochroną środowiska,
 • Edukatorzy ekologiczni,
 • Przedstawiciele samorządów lokalnych

o silnej motywacji do podniesienia poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnej do wpływu na kształtowanie środowiska oraz świadomości ekologicznej innych osób (stwierdzona w rozmowach rekrutacyjnych do projektu).

 

Program studiów

Harmonogram zjazdów Chorzów

Harmonogram zjazdów Poznań

 

Kryteria rekrutacji:

Do projektu przyjmowani będą kandydaci, którzy:

 1. należą do grupy docelowej projektu (weryfikacja na podstawie dokumentacji rekrutacyjnej, m.in. kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenie o charakterze zatrudnienia, podanie o przyjęcie na studia),
 2. są silnie zmotywowani do pracy na rzecz świadomego gospodarowania zasobami środowiska oraz do podjęcia i zakończenia studiów podyplomowych z tej dziedziny (weryfikowane podczas rozmowy rekrutacyjnej, w tym z doradcą zawodowym)
 3. w przypadku, gdy po rozmowach pozostanie zbyt duża grupa kandydatów, której liczebność nie będzie gwarantowała efektywności zajęć, na podstawie ankiet zostanie wybrana grupa o zbliżonym poziomie wiedzy i oczekiwaniach dotyczących udziału w projekcie.

cena studiów dla 1 słuchacza: 1 886,00 zł, dzięki dofinansowaniu z NFOŚiGW to 70% pełnej ceny studiów

Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy - pobierz:   Chorzów      Poznań
 • Podanie o przyjęcie na studia - pobierz:   Chorzów      Poznań
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu - pobierz:   Chorzów     Poznań     lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • Ksero odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Wypełniona ankieta rekrutacyjna - pobierz:   Chorzów      Poznań
 • Podpisana umowa szkoleniowa w dwóch egzemplarzach- pobierz:   Chorzów     Poznań
 • Kserokopia obu stron dowodu osobistego
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • Dowód uiszczenia oplaty za studia w wysokości 1886zł na rachunek bankowy Wyższej Szkoły Bankowej nr:

47 1750 1019 0000 0000 3569 9074

W tytule należy wpisać: "PROJEKT EKO", imię i nazwisko słuchacza, lokalizację wydziału WSB (Poznań lub Chorzów)

 

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji Wydziału.

 

BIURA REKRUTACJI:

Wydział Finansów i Bankowości w Poznaniu:

 • adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wydział Finansów i Bankowości w Poznaniu

ul. Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań

Rekrutacja SP - EKO

 • kontakt osobisty: budynek GG, pokój 03, parter

poniedziałek - czwartek: 09:00 - 16:00

piątek: 10:00 - 16:00

sobota: 10:00 - 14:00 (od 4.02.2017r.)

 • e-mail: rekrutacja-sp@wsb.poznan.pl
 • telefon: 61 655 33 00

 

Wydział Zamiejscowy WSB w Chorzowie:

 • adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

ul. Sportowa 29

41-506 Chorzów

Rekrutacja SP - EKO

 • kontakt osobisty:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 17:00

 • e-mail: rekrutacja.sp@chorzow.wsb.pl
 • telefon: 32 349 84 79, 32 349 84 70