Wybierz WSB w swoim mieście

Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ŚRODOWISKA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - wsparcie rozwoju specjalistycznych kompetencji osób mających największy wpływ na kształtowanie środowiska.

Projekt pn.:

 

Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ŚRODOWISKA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - wsparcie rozwoju specjalistycznych kompetencji osób mających największy wpływ na kształtowanie środowiska

 

realizowany jest przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu, na Wydziale Finansów i Bankowości w Poznaniu oraz na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie w ramach Programu 5.5 Międzydziedzinowe: Edukacja ekologiczna Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

W ramach projektu realizowane będą dwie edycje (jedna z Poznaniu i jedna w Chorzowie) studiów podyplomowych na kierunku "Zarządzanie zasobami środowiska dla zrownoważonego rozwoju".

 

Projekt trwa od 1 października 2016r. do 31 grudnia 2017r., a studia rozpoczynają się 8 kwietnia 2017r.

 

REKRUTACJA TRWA

Wszyscy, którzy zapiszą się na studia podyplomowe "Zarządzanie zasobami środowiska dla zrownoważonego rozwoju"  otrzymają bon uprawniający do 50% zniżki w czesnym na dodatkowe studia podyplomowe z oferty 2017.

 

 

Celem głównym projektu jest:

Podniesienie poziomu specjalistycznych kompetencji z zakresu najnowszych rozwiązań dotyczących ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju u 50 osób (kobiet i mężczyzn) z grupy mającej największy wpływ na kształtowanie środowiska, poprzez ich udział w dwusemestralnych studiach podyplomowych o kierunku "Zarządzanie zasobami środowiska dla zrównoważonego rozwoju", w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na wydziałach w Poznaniu i Chorzowie, do 31 XII 2017r.

Cele szczegółowe projektu to:

 1. Zachęcenie min.50 osób (kobiet i mężczyzn) z grup o największym wpływie na kształtowanie środowiska oraz świadomości ekologicznej mieszkańców do uczestnictwa w działaniach podnoszących wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami środowiska.
 2. Objęcie studiami podyplomowymi z zakresu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju min. 50 osób (kobiet i mężczyzn).
 3. Realizacja 180 godzin dydaktycznych dla każdej z grup, obejmujących przekazanie najnowszej wiedzy z zakresu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju zgodnie z opracowanym programem studiów podyplomowych.
 4. Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej min. 50 osób (kobiet i mężczyzn) z grupy mającej największy wpływ na kształtowanie środowiska, co przełoży się na podnoszenie tej świadomości w szerszych kręgach społeczeństwa.
 5. Wsparcie uczestników studiów podyplomowych w nawiązaniu kontaktów pomiędzy nimi, jako przedstawicielami środowisk reprezentowanych przez słuchaczy, co umożliwi ich współpracę w przyszłości.
 6. Weryfikacja programu studiów "Zarządzanie zasobami środowiska dla zrównoważonego rozwoju" pod kątem jak najlepszego dostosowania go do potrzeb osób mających największy wpływ na kształtowanie środowiska i świadomości ekologicznej mieszkańców, szczególnie woj. wielkopolskiego i śląskiego.

 

W ramach projektu realizowane będą dwie edycje studiów podyplomowych na kierunku "Zarządzanie zasobami środowiska dla zrownoważonego rozwoju":

 • 1 edycja na Wydziale Finansów i Bankowości WSB w Poznaniu,
 • 1 edycja na Wydziale Zamiejscowym WSB w Chorzowie.

 

W studiach podyplomowych w ramach projektu mogą uczestniczyć:

 • Pracownicy przedsiębiorstw/instytucji związani z ochroną środowiska,
 • Edukatorzy ekologiczni,
 • Przedstawiciele samorządów lokalnych

o silnej motywacji do podniesienia poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnej do wpływu na kształtowanie środowiska oraz świadomości ekologicznej innych osób (stwierdzona w rozmowach rekrutacyjnych do projektu).

 

Dzięki uczestnictwu w studiach Absolwent:

 • stanie się wysokiej klasy specjalistą, przygotowanym teoretycznie i praktyczne w zakresie ochrony i zarządzania zasobami środowiska oraz zrównoważonego rozwoju,  racjonalnego gospodarowania jego zasobami oraz zarządzana środowiskiem,
 • uzyska interdyscyplinarne kwalifikacje, które umożliwią rozwijanie umiejętności w zakresie odpowiedzialnej i kreatywnej pracy indywidualnej i zespołowej, w powiązaniu z odpowiednimi dla kierunku studiów kompetencjami osobistymi i społecznymi (etyczno-zawodowymi),
 • otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącym prowadzenia studiów podyplomowych przez wyższe uczelnie.

 

Organizacja studiów:

 • 180 godzin dydaktycznych zajęć,
 • zaliczenia w formie testów,
 • studia trwają od kwietnia do grudnia 2017r. (z przerwą wakacyjną),
 • 13 zjazdów, raz - dwa razy w miesiącu, w weekendy (soboty i niedziele w  godz. 9:00 -16:00),
 • zajęcia realizowane są zgodnie z góry ustalonym programem, pobierz harmonogram CHORZÓW
 • cena studiów dla 1 słuchacza: 1 886,00 zł, dzięki dofinansowaniu z NFOŚiGW to 30% pełnej ceny studiów

 

Ramowy program studiów:

 1. Podstawy rozwoju zrównoważonego
 2. Prawo ochrony środowiska
 3. Zarządzanie środowiskiem w jednostkach samorządu terytorialnego
 4. Zarządzanie środowiskiem w organizacjach gospodarczych
 5. Uwarunkowania finansowe w ochronie środowiska
 6. Programy UE a zasady formułowania projektów dotyczących przedsięwzięć proekologicznych
 7. Opracowania niezbędne do przygotowania projektu
 8. Zarządzanie realizacją projektów
 9. Procedura ocen oddziaływania na środowisko
 10. Technologie i systemy przyjazne środowisku
 11. Technologie zbierania danych środowiskowych
 12. Mediacje w zakresie  rozwiązywania konfliktów społecznych na tle ochrony środowiska
 13. Zarządzanie obszarami przyrodniczo cennymi oraz gospodarowanie na obszarach chronionych
 14. Prawne i ekonomiczne instrumenty systemowego zarządzania jakością środowiska
 15. System Zarządzania Środowiskowego

 

 

REKRUTACJA NA STUDIA TRWA


Wszyscy, którzy zapiszą się na studia podyplomowe "Zarządzanie zasobami środowiska dla zrownoważonego rozwoju"  otrzymają bon uprawniający do 50% zniżki w czesnym na dodatkowe studia podyplomowe z oferty 2017.

 

 • Pracownicy przedsiębiorstw/instytucji związani z ochroną środowiska,
 • Edukatorzy ekologiczni,
 • Przedstawiciele samorządów lokalnych

o silnej motywacji do podniesienia poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnej do wpływu na kształtowanie środowiska oraz świadomości ekologicznej innych osób (stwierdzona w rozmowach rekrutacyjnych do projektu).

 

Program studiów

Harmonogram zjazdów Chorzów

Harmonogram zjazdów Poznań

 

Kryteria rekrutacji:

Do projektu przyjmowani będą kandydaci, którzy:

 1. należą do grupy docelowej projektu (weryfikacja na podstawie dokumentacji rekrutacyjnej, m.in. kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenie o charakterze zatrudnienia, podanie o przyjęcie na studia),
 2. są silnie zmotywowani do pracy na rzecz świadomego gospodarowania zasobami środowiska oraz do podjęcia i zakończenia studiów podyplomowych z tej dziedziny (weryfikowane podczas rozmowy rekrutacyjnej, w tym z doradcą zawodowym)
 3. w przypadku, gdy po rozmowach pozostanie zbyt duża grupa kandydatów, której liczebność nie będzie gwarantowała efektywności zajęć, na podstawie ankiet zostanie wybrana grupa o zbliżonym poziomie wiedzy i oczekiwaniach dotyczących udziału w projekcie.

cena studiów dla 1 słuchacza: 1 886,00 zł, dzięki dofinansowaniu z NFOŚiGW to 70% pełnej ceny studiów

Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy - pobierz:   Chorzów      Poznań
 • Podanie o przyjęcie na studia - pobierz:   Chorzów      Poznań
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu - pobierz:   Chorzów     Poznań     lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • Ksero odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Wypełniona ankieta rekrutacyjna - pobierz:   Chorzów      Poznań
 • Podpisana umowa szkoleniowa w dwóch egzemplarzach- pobierz:   Chorzów     Poznań
 • Kserokopia obu stron dowodu osobistego
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • Dowód uiszczenia oplaty za studia w wysokości 1886zł na rachunek bankowy Wyższej Szkoły Bankowej nr:

47 1750 1019 0000 0000 3569 9074

W tytule należy wpisać: "PROJEKT EKO", imię i nazwisko słuchacza, lokalizację wydziału WSB (Poznań lub Chorzów)

 

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji Wydziału.

 

BIURA REKRUTACJI:

Wydział Finansów i Bankowości w Poznaniu:

 • adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wydział Finansów i Bankowości w Poznaniu

ul. Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań

Rekrutacja SP - EKO

 • kontakt osobisty: budynek GG, pokój 03, parter

poniedziałek - czwartek: 09:00 - 16:00

piątek: 10:00 - 16:00

sobota: 10:00 - 14:00 (od 4.02.2017r.)

 • e-mail: rekrutacja-sp@wsb.poznan.pl
 • telefon: 61 655 33 00

 

Wydział Zamiejscowy WSB w Chorzowie:

 • adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

ul. Sportowa 29

41-506 Chorzów

Rekrutacja SP - EKO

 • kontakt osobisty:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 17:00

 • e-mail: rekrutacja.sp@chorzow.wsb.pl
 • telefon: 32 349 84 79, 32 349 84 70