Wybierz WSB w swoim mieście

Nowe kwalifikacje, własna firma - szkolenia i dotacje dla osób zwolnionych z pracy lub zagrożonych zwolnieniem

WSB w Gdańsku rozpoczyna 1 października 2017 roku realizację projektu, w którem realizowane będą działania:

 • Doradztwo zawodowe połaczone z przygotowaniem indywidualnego planu działania
 • Poradnictwo psychologiczne, coaching, warsztaty i szkolenia dotyczące aktywnego poszukiwania pracy
 • Kursy i szkolenia mające na celu podniesienie, uzupełnienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych np. dla osób z zawodem : spawacz, kierowca samochodu ciężarowego i ciągnika siodłowego, operator koparki, operator wózka widłowego, specjalistyczne kursy kosmetyczne. Kwota przewidziana na jednego uczestnika to 4 500 zł.
 • Wsparcie w zakresie otwarcia działaności gospodarczej, w tym: szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z IPD (jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej) - grupa zamknięta
 • Pomoc finansowa - bezzwrotna dotacja na założenie działalności - grupa zamknięta
 • Wsparcie pomostowe - pomoc finansowa. - grupa zamknięta

Działaniami objęte będą osoby, które mieszkają w woj. pomorskim i nie mają zatrudnienia (utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu) lub są przewidziane do zwolnienia oraz zagrożonych zwolnieniem.

 

----------------------

Harmonogram szkolenia przygotowującego do prowadzenia działalności gospodarczej dla grupy B (dotacja na założenie własnej działalności)

----------------------

Dokumenty na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe z projektu „Nowe kwalifikacje, własna firma – szkolenia i dotacje dla osób zwolnionych z pracy lub zagrożonych zwolnieniem” należy składać osobiście w formie papierowej w Biurze Projektów (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, budynek B, pokój B311) w terminie 04-07.06.2018 r. w godzinach 8:00-16:00.  

Komisja Oceny Wniosków ropatrzyłam następujące wnioski o otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

nr wniosku liczba punktów uwagi
1 71,5 dotacja przyznana
2 71 dotacja przyznana
3 82,5 dotacja przyznana
4 64,5 (z odwołania 67) dotacja przyznana w wyniku odwołania
5 85 dotacja przyznana
6 82,5 dotacja przyznana
7 81,5 dotacja przyznana
8 60 (z odwołania 60) -
9 81 dotacja przyznana
10 73,5 dotacja przyznana

 

Rozenanie rynku dot. kursu drukarz - poligrafia
załącznik nr 1

CEL PROJEKTU:

Poprawa sytuacji na rynku pracy 50 osób z obszaru woj. pomorskiego zwolnionych (pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu), pracowników przewidzianych do zwolnienia oraz zagrożonych zwolnieniem przekładająca się na zachowanie przez nich ciągłości zatrudnienia lub ich powrót na rynek pracy w terminie do 30.09.2019, poprzez wzrost ich kompetencji i kwalifikacji lub wsparcie w otwarciu działalności gospodarczej.

 

GRUPA DOCELOWA:

50 mieszkańców woj. pomorskiego, w tym co najmniej 60% os. stanowią (łącznie) os. w wieku 50 lat i więcej, os. z niepełnosprawnościami, os. o niskich kwalifikacjach zawodowych, kobiety.

w tym:

- 7 osób zwolnionych[1];

- 18 pracowników przewidzianych do zwolnienia[2];

- 25 pracowników zagrożonych zwolnieniem[3].

 

W PROJEKCIE PRZEWIDZIANO 2 ŚCIEŻKI ROZWOJU:

podwyższenie kompetencji i kwalifikacji poprzez indywidualne szkolenia specjalistyczne - 40 os. – Grupa A; - REKRUTACJA CIĄGŁA, OTWARTA
przygotowanie do założenia własnej działalności gospodarczej – 20 os – Grupa B. - GRUPA ZAMKNIĘTA

 

Dla każdego Uczestnika Projektu Grupy A zaplanowano:

 • Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) zwierającego rekomendowane formy wsparcia (spotkania indywidualne, terminy ustalone z uczestnikiem projektu 7 dni w tygodniu),
 • Poradnictwo psychologicznego (spotkania indywidualne, terminy ustalone z uczestnikiem projektu 7 dni w tygodniu),
 • Warsztaty - techniki aktywnego poszukiwania pracy (spotkania indywidualne, terminy ustalone z uczestnikiem projektu 7 dni w tygodniu),
 • Coaching (spotkania indywidualne, terminy ustalone z uczestnikiem projektu 7 dni w tygodniu),
 • Szkolenie informatyczne ECDL Base B1 zakończone egzaminem (cerytfikat) dla 32 osób (około 3 dni kursu).

Miejsce spotkań: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238a.

Dla każdego Uczestnika Projektu z Grupy A przewidziano specjalistyczne szkolenie podnoszące kompetencje i kwalifikacje np. kurs spawacza, stylizacji rzęs. Przewidziana kwota na 1 uczestnika to 4 500 zł. Szkolenie powinno być uwzględnione z indywidualnymi potrzebami uczestnika, na podstawie diagnozy dokonanej w IPD.

W projekcie przewidziano możliwość zwrotu kosztów dojazdu, opieki na dzieckiem do lat 7/osobą zależną oraz stypendium szkoleniowe. Więcej informacji w Regulaminie.

 

Dla każdego Uczestnika Projektu z Grupy B zaplanowano:

 

 • Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) zwierającego rekomendowane formy wsparcia.
 • Poradnictwo psychologicznego w formie spotkań indywidualnych.
 • Szkolenia umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gosp. w zakresie zgodnym z IPD.
 • Dodatkowo dla kobiet z Grupy B warsztat "Jestem gotowa na sukces" - 16h.

 

Dla 9 Uczestników Projektu z Grupy B zaplanowano wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w wysokości do ok.  24 000,00 zł.

Spośród nich 9 otrzyma podstawowe wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej w wysokości 2 100 zł/ miesiąc przez okres 6 miesięcy oraz wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych usług doradczo – szkoleniowych.

Spośród osób, które otrzymywały podstawowe wsparcie pomostowe 7 otrzyma przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości  2 100 zł/miesiąc przez okres 6 miesięcy.

 

[1] Osoba zwolniona - osoba pozostającą bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu

[2] Pracownik przewidziany do zwolnienia - pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego

[3] Pracownik zagrożony zwolnieniem - pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), w  przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych

GRUPA A - podwyższenie kompetencji i kwalifikacji poprzez szkolenia - 40 os

Uczestnikiem projektu, może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące kryteria:

 • jest mieszkańcem województwa pomorskiego,
 • jest osobą, której status na rynku pracy wpisuje się w jedną z poniższych kategorii:
 1. osoba zwolniona;
 2. pracownik przewidziany do zwolnienia;
 3. pracownik zagrożony zwolnieniem;
 • zamierza zachować ciągłość zatrudnienia lub powrócić na rynek pracy w terminie do 30.09.2019 r.

Preferowaną grupą uczestników projektu są: 

 1. osoby w wieku 50 lat i więcej,
 2. osoby z niepełnosprawnościami,
 3. osoby o niskich kwalifikacjach,
 4. kobiety.

W celu zgłoszenia chęci udziału w projekcie należy złożyć komplet dokumentów (załącznik nr 1, 2, 3, dokument poświadczający status np. świadectwo pracy, wypowiedzenie i jeśli dotyczy załącznik nr 4) w Biurze Projektów w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238a, 80-266 Gdańsk, budynek B, pokój B311 (Menadżer projektu p. Kamila Małyszko). Dokumenty można również przesłać pocztą na adres Uczelni.

REKRUTACJA GRUPA B - przygotowanie do założenia własnej działalności gospodarczej – 10 os. - grupa zamknięta

Uczestnikiem projektu, może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące kryteria:

 • jest mieszkańcem województwa pomorskiego,
 • jest osobą, której status na rynku pracy wpisuje się w jedną z poniższych kategorii:
 1. osoba zwolniona, która utraciła zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu;
 2. pracownik znajdujący się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego;
 • spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
 1. jest osobą z niepełnosprawnościami;
 2. jest osobą powyżej 50 roku życia;
 3. jest kobietą;
 4. jest osobą o niskich kwalifikacjach;
 5. jest osobą poniżej 30 roku życia.
 • zamierza rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą,
 • nie posiadała aktywnego wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), nie była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub nie prowadziła działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
 • nie korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • nie była karana za przestępstwa skarbowe,
 • nie karana karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)
 • korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie pozostaje w stosunku do WSB w Gdańsku i/lub pracownika WSB w Gdańsku w związku mogącym naruszyć zasady bezstronności w procesie rekrutacji i oceny wniosku,
 • nie była zatrudniona w WSB z Gdańsku w ciągu ostatnich 2 lat licząc od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych,
 • nie ciążą na niej zajęcia komornicze z tytułu obowiązku alimentacyjnego,
 • nie zamierza pozyskać dotacji na prowadzenie działalności w sektorach podlegających wykluczeniu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013[1].

Preferowaną grupą uczestników projektu są: 

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • kobiety.

W celu zgłoszenia chęci udziału w projekcie należy przesłać uzupełniony formularz zgłoszeniowy na adres nowekwalifikacje@wsb.gda.pl


Rekrutacja do grupy B została zamknięta.
 

Dokumenty do pobrania:

Informacji na temat projektu udziela Menedżer Projektu Pani Kamila Małyszko

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
al. Grunwaldzka 238A | 80-266 Gdańsk
tel. 58 522 77 85 / 58 522 77 70

Budynek B, III piętro, pokój B311

nowekwalifikacje@wsb.gda.pl
www.wsb.pl