head
bok index_off etap1_off etap2_off etap3_off etap4_off etap5_off etap6_off kontakt_offbok
     
  Innowacyjny projekt testujący   Cele szczegółowe projektu  
 


"PI - Nowy model kształcenia- uznawanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym na kierunku Zarządzanie"

Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka
Działanie 4.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 4.4.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Zadania Instytucji Pośredniczącej wykonuje Narodowe Centrum Badan i Rozwoju.
Okres realizacji projektu: od 01 października 2012 r. do 30 września 2015 r.

Głównym problemem, na który odpowiada projekt, jest brak możliwości uznania studentom efektów kształcenia uzyskanych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego. Kandydaci na studia posiadają już część wiedzy, umiejętności i kompetencji planowanych do realizacji w toku studiów, w związku z czym wskazane jest stworzenie w Polsce rozwiązań prawnych, organizacyjnych oraz narzędzi do mierzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych poza systemem szkolnym.

Celem głównym projektu jest wprowadzenie modelu mierzenia i uznawalności efektów kształcenia zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny przez kandydatów na studia na kierunku Zarządzanie.

Projekt będzie realizowany etapowo i jest konsekwencją ustaleń na szczeblu ogólnoeuropejskim wynikających ze Strategii Bolońskiej. Zespół ekspertów do spraw opracowania procedur uznawalności kwalifikacji zawodowych uzyskiwanych w kształceniu pozaformalnym i nieformalnym przygotowuje model legislacyjny, organizacyjny i narzędziowy dotyczący studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie wchodzącego w skład nauk społecznych. Na bazie tego opracowania zostanie przygotowana strategia projektu innowacyjnego. Modelowe rozwiązanie zostanie przedstawione w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce.

Cele - plik do pobrania

 


• Wzrost prawnych możliwość uznawania efektów kształcenia nieformalnego i pozaformalnego na poziomie wyższym od sierpnia 2012 do lipca 2015.
• Wzrost możliwości pomiaru przez uczelnie wyższe wiedzy, kompetencji, umiejętności z zakresu zarządzania uzyskanych w trakcie kształceniu nieformalnego i pozaformalnego od sierpnia 2012 do lipca 2015.
• Podniesienie poziomu zaufania do uznawania efektów kształcenia i świadomości ich korzyści poprzez zapewnienie dostępu do wypracowanego modelu i jego wdrożenie na innych uczelniach poprzez realizację działań upowszechniająco-włączających od sierpnia 2012- lipca 2015.

Na czym polega innowacja?

Innowacja dotyczy rozwiązań kompleksowych obejmujących rozwiązania legislacyjne, organizacyjne i narzędziowe, w szczególności stworzeniu narzędzia umożliwiającego walidację efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego dedykowanemu kierunkowi Zarządzanie.
Obecnie trwa II etap realizacji projektu (od lutego 2013 r. do maja 2013 r.), który składa się z:
• spotkań grupy ekspertów do spraw opracowania wstępnej wersji MODELU
• konsultacji niezbędnych do opracowania MODELU w 3 grupach - odpowiednio do budowanego MODELU (analiza SWOT) z dziekanami, dydaktykami z kierunku Zarządzanie i kandydatami na studia (osoby z doświadczeniem w zarządzaniu ) oraz pracodawcami z Rady Programowej
• konsultacji dotyczących części legislacyjnej i organizacyjnej MODELU z przedstawicielami-ekspertami Instytutu Badań Edukacyjnych, MniSW - Departamentu Nadzoru i Organizacji oraz Departamentu Strategii
• uwzględnienia wniosków z konsultacji i zrealizowanych badań i opracowania wstępnych wersji MODELU oraz strategii wdrażania, przygotowanych do zewnętrznej konsultacji zagranicznej przez eksperta z brytyjskiego odpowiednika Polskiej Komisji Akredytacyjnej
• kontroli MODELU - części narzędziowej pod względem rzetelności statystycznej
• opracowania ostatecznej wersji MODELU i strategii wdrożenia projektu innowacyjnego.

model

 
 
Fazy projektu


Pogłębiona diagnoza (październik 2012 - styczeń 2013)
Opracowanie wstępnej wersji produktu finalnego (luty 2013 - maj 2013)
Testowanie produktu finalnego (sierpień 2013 - czerwiec 2014)
Analiza rzeczywistych efektów testowania (lipiec 2014 - wrzesień 2014)
Opracowanie ostatecznej wersji produktu (październik 2014 - grudzień 2014)
Upowszechnienie MODELU i włączenie go do głównego nurtu polityki (październik 2012 - wrzesień 2015)

Schemat działań w projekcie - plik *pdf
 
     
 

bottom

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl