Wybierz WSB w swoim mieście

Dojrzałość to mój atut- program wspierania aktywności zawodowej bezrobotnych w wieku 50+

Projekt „Dojrzałość to mój atut – program wspierania aktywności zawodowej bezrobotnych w wieku 50+” realizowany jest w ramach Działania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.


Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 40 osób w wieku powyżej 50 roku życia z obszaru województwa pomorskiego pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.


Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie "Dojrzałość to mój atut – program wspierania aktywności zawodowej bezrobotnych w wieku 50+".


40 uczestników skorzysta z bezpłatnego wsparcia szkoleniowo-doradczego z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Ukończenie szkoleń i doradztwa jest warunkiem do ubiegania się o Jednorazową Dotację Inwestycyjną w wysokości do 40.000 zł oraz Podstawowego Wsparcia Pomostowego w wysokości 1.200 zł miesięcznie przez okres do 6 miesięcy, które otrzyma 30 uczestników Projektu.


Jednorazowa Dotacja Inwestycyjna ułatwia sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych, umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa.

Podstawowe Wsparcie Pomostowe jest to bezzwrotna pomoc kapitałowa, która ma ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.


Dla 10 osób w projekcie przewidziane jest wsparcie w formie poradnictwa indywidualnego, poradnictwa grupowego oraz poradnictwa psychologicznego. W wyniku przeprowadzonego poradnictwa uczestnicy wybiorą szkolenie zawodowe dostępne na rynku.

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 28 KWIETNIA 2014 ROKU!


Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą, zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego i spełniająca poniższe kryteria:
1) jest osobą bezrobotną, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
2) ukończyła 50 rok życia;
3) nie posiada zdolności do samodzielnego sfinansowania działalności gospodarczej;
4) nie była właścicielem/współwłaścicielem przedsiębiorstwa i nie prowadziła działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
5) przez ostatnie 12 miesięcy nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, KRS bądź innego właściwego rejestru;
6) nie korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach POKL na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej;
7) nie była karana za przestępstwa skarbowe oraz korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
8) nie pozostaje w stosunku do WSB i/lub pracownika WSB lub wykonawcy w związku mogącym naruszyć zasady bezstronności w procesie rekrutacji i oceny wniosków;
9) nie była karana karą zakazu dostępu do środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
10) nie ciążą na niej zajęcia komornicze z tytułu obowiązku alimentacyjnego.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA:


Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 1.
Oświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu

Załącznik nr 2.
Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych

Załącznik nr 3.
Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

Załącznik nr 4.
Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku do beneficjenta i/lub pracownika beneficjenta, partnera lub wykonawcy w związku mogącym naruszyć zasady bezstronności w procesie rekrutacji i oceny wniosków

Załącznik nr 5.
Oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków

Załącznik nr 6.
Oświadczenie o braku zajęcia komorniczego z tytułu obowiązku alimentacyjnego

Załącznik nr 7.
Kserokopia świadectwa pracy potwierdzona przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie

 

Komplet prawidłowo wypełnionych oraz podpisanych dokumentów wraz z załącznikami, należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą do Biura Projektu w określonym terminie rekrutacji tj. od 25 lutego do 28 kwietnia 2014 r. (liczy się data wpływu dokumentów do Biura projektu) na adres:
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
ul. Dolna Brama 8
80-821 Gdańsk
Z dopiskiem „Dojrzałość to mój atut”
 

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Menedżer Projektu Joanna Mikołajczyk
Kancelaria
Biuro Projektu „Dojrzałość to mój atut – program wspierania aktywności zawodowej bezrobotnych w wieku 50+”
ul. Dolna Brama 8
80-821 Gdańsk
pok. 25
tel.: (58) 323-89-20
e-mail: dojrzalosc-menedzer@wsb.gda.pl